Klienci indywidualni

Kancelaria radcy prawnego świadczy pomoc prawną na następujących płaszczyznach:

Reprezentacja sądowa


Ze swej strony Kancelaria oferuje następujące usługi:
- Przygotowywanie pozwów
- Sporządzanie środków odwoławczych w tym: apelacji, zażalenia.
- Porady prawne dotyczące zasadności dochodzonych przez klienta roszczeń.
- Pośrednictwo przy zawieraniu ugód.
- Przygotowywanie wniosków w postępowaniu nieprocesowym.
- Sporządzenie pozostałych środków zaskarżenia, m.in.: odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazu zapłaty oraz od wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty.
- Sporządzanie innych niezbędnych pism procesowych.
- Sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

slide1

Prawo cywilne

Umowy Cywilnoprawne
Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:
- Przygotowywanie opinii prawnych, w tym opiniowanie przedstawionych przez Klienta projektów umów, szczególności umów sprzedaży, o roboty budowlane, najmu, podnajmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, agencyjnych.
- Sporządzanie wyżej wymienionych umów cywilnoprawnych.
- Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z umów, a także czynów niedozwolonych.

Spadki
Kancelaria oferuje pomoc prawną, w szczególności w zakresie:
- Porad prawnych dotyczących między innymi: zasad dziedziczenia, sporządzania testamentów, jak również umów spadkowych.
- Przygotowywania wniosków o stwierdzenie nabycia spadku.
- Reprezentowania klienta w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.
- Doradztwo oraz reprezentowanie klienta w dochodzeniu roszczeń o zachowek.

Nieruchomości i ruchomości
Kancelaria oferuje pomoc prawną, w szczególności w zakresie:
- ustalenia własność rzeczy,
- ustanawiania i zniesienia współwłasność,
- zasiedzenia,
- postępowania wieczystoksięgowego.

Odszkodowania
Kancelaria oferuje pomoc prawną, w szczególności w zakresie:
- dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia związanego z wypadkiem komunikacyjnym,
- dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia związanego z wypadkiem przy pracy,
- dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy w sztuce medycznej.

Zobowiązania
Kancelaria oferuje pomoc prawną, w szczególności w zakresie:
- windykacji należności,
- ochrony praw dłużnika.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy dotyczące małoletnich
Kancelaria oferuje pomoc prawną, w szczególności w sprawach dotyczących:
- uznania/ zaprzeczenia rodzicielstwa,
- ustalenia/zmiany kontaktów,
- pozbawienia/ograniczenia władzy rodzicielskiej,
- ustalenia/zmiany wysokości alimentów,
- wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
- przysposobienia (adopcji).

Sprawy dotyczące małżonków
Kancelaria oferuje pomoc prawną, w szczególności w zakresie:
- uzyskania zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
- opiniowania kontraktów małżeńskich,
- ustanawiania alimentów dla małżonka,
- przeprowadzania postępowania w sprawie separacji lub rozwodu,
- dochodzenia eksmisji małżonka,
- podziału majątku wspólnego.

Ubezwłasnowolnienie
Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie ustanowienia, zniesienia opieki bądź kurateli.

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje usługi w zakresie:
- reprezentacji przed organami administracji publicznej,
- przygotowywania skarg i reprezentacji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- sporządzania opinii oraz analiz, wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych.

Konsumenci
Kancelaria oferuje pomoc prawną i reprezentację w sprawach dotyczących:
- ochrony konsumenta,
- sprzedaży konsumenckiej,
- zawierania umów na odległość.

Prawo pracy

Kancelaria oferuje pomoc prawną, w szczególności w zakresie:K
- sporządzania i analizowania umów o pracę,
- dochodzenia wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych,
- spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
- dochodzenia roszczeń w przypadku dyskryminacji pracownika.